Üyelik Sözleşmesi

1 Taraflar, Konu ve Kapsam

1.1 Bu internet sitesini (Kısaca 'ExpoTurk365' olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde 'ExpoTurk365' i kullanmaktan vazgeçiniz. 'ExpoTurk365' sahibi, 'ExpoTurk365' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, 'ExpoTurk365' i ve 'ExpoTurk365' kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 'ExpoTurk365' in sahibi Bağdat Cd. Sağlık Apt. No: 8/B-1 Kızıltoprak - Kadıköy - İstanbul adresinde mukim, Medya 1 Reklamcılık Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca 'Medya 1' olarak anılacaktır)'dir.

1.3 'ExpoTurk365' de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde 'ExpoTurk365' e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları 'Medya 1', 'Ziyaretçi' ye herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak 'ExpoTurk365'de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. 'Medya 1' tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği 'ExpoTurk365' hizmetlerinden yararlanan ve 'ExpoTurk365'e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4 İşbu 'ExpoTurk365' Kullanım Koşulları' 25.04.2013 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; 'ExpoTurk365' i kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, 'Medya 1' hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Tanımlar

2.1. EXPOTURK365: 'Medya 1' tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.expoturk365.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. ZİYARETÇİ: 'ExpoTurk365' e ve/veya 'Medya 1 Veritabanı' na çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LINK: 'ExpoTurk365' üzerinden 'ExpoTurk365' içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden 'ExpoTurk365' a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: 'ExpoTurk365' den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. MEDYA 1 ARAYÜZÜ: 'Katılımcı' lar tarafından oluşturulan içeriğin 'Ziyaretçi' tarafından görüntülenebilmesi ve 'Medya 1 Veritabanı' ından sorgulanabilmesi amacıyla 'Ziyaretçi' ler tarafından 'ExpoTurk365' üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. MEDYA 1 VERİTABANI : 'ExpoTurk365' dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği 'Medya 1' e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE ZİYARETÇİ: 'Medya 1' tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, 'Medya 1' tarafından 'ExpoTurk365' üzerinde tanımlanan 'Üye' lik sürecini tamamlayarak; 'Medya 1' in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişidir.

2.8. ZİYARETÇİ SÖZLEŞMESİ: 'ExpoTurk365' dahilinde 'Medya 1' tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; 'Medya 1' ile 'Ziyaretçi' arasında üyelik kayıt sürecinde 'Ziyaretçi' nin elektronik ortamda verdiği neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşmedir.

'Medya 1', 'Ziyaretçi Sözleşmesi' ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle 'Ziyaretçi' nin onayına sunabilir. Bu durumda "Üye Ziyaretçi" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

2.9. KATILIMCI: 'ExpoTurk365' üzerinde 'e-Stand' ı bulunan firmalar.

3. 'Medya 1' Hizmetleri

3.1. 'Medya 1', 'Katılımcı' lar tarafından 'Medya 1 Veritabanı' na yüklenen içeriklerin 'Ziyaretçi' veya 'Üye Ziyaretçi' ler tarafından 'ExpoTurk365' üzerindeki arayüz kullanılmak üzere 'Medya 1 Veritabanı' üzerinden sorgulanabilmesini ve 'ExpoTurk365' üzerinden 'Medya 1' e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. 'Medya 1', 'Ziyaretçi Sözleşmesi' nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin 'Ziyaretçi' veya 'Üye Ziyaretçi' lerine 'ExpoTurk365' içerisinde 'Katılımcı' ların hizmet, ürün ve bilgilerine kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere 'Katılımcı' ların çeşitli 'e-Stand' tipleri dahilinde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. 'Medya 1' tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler 'Medya 1' tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen 'Medya 1' in yetkisi dahilindedir. 'Medya 1' bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. Üyelik ve 'Hizmet' Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik 'ExpoTurk365'ın ilgili bölümünden 'Üye Ziyaretçi' olmak isteyen 'Ziyaretçi' tarafından 'ExpoTurk365'a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması ve 'Medya 1' tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan 'Üye Ziyaretçi' olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. 'ExpoTurk365'a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve 'Medya 1' tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi 'Medya 1' tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular 'ExpoTurk365' kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. 'Medya 1' her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve 'Üye Ziyaretçi' nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden 'Üye Ziyaretçi' nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, 'ExpoTurk365'da belirtilen kurallara aykırılık, 'Üye Ziyaretçi' nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun 'Medya 1' bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun 'Medya 1' tarafından tespit edilmesi veya 'Medya 1'in ticari kararları veya 'Medya 1' tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda 'Medya 1'in kendi iradesi ile verilecektir.

5. 'Üye Ziyaretçi' nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. 'Üye Ziyaretçi', üyelik prosedürlerini yerine getirirken, 'ExpoTurk365' hizmetlerinden faydalanırken ve 'ExpoTurk365'daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, 'ExpoTurk365'ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. 'Üye Ziyaretçi', 'Medya 1'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.3. 'Üye Ziyaretçi' lerin, 'Medya 1' tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla 'Medya 1 Ziyaretçi Hesabı' girişinde kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen 'Üye Ziyaretçi' lerin sorumluluğundadır.

5.4. 'Medya 1'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve 'ExpoTurk365'ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla 'ExpoTurk365' üzerinde işlem yapabilirler. 'Üye Ziyaretçi' lerin, 'ExpoTurk365' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her 'Üye Ziyaretçi', 'Medya 1'in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki 'ExpoTurk365' dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri 'ExpoTurk365' üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'Medya 1' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 'Üye Ziyaretçi' nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri 'ExpoTurk365' üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 'Medya 1'in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.5. 'Medya 1 Veritabanı' ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen 'Medya 1' in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.6. 'ExpoTurk365'da 'Üye Ziyaretçi' ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı 'Medya 1'in, 'Medya 1' çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. 'Medya 1', 'Üye Ziyaretçi' ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.7. 'Üye Ziyaretçi' ler, 'Medya 1'in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6. 'Medya 1' in Hak ve Yükümlülükleri

6.1. 'Medya 1', işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "neden ziyaret etmeliyim" sayfası içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; 'Medya 1' her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

6.2. 'Medya 1', 'ExpoTurk365'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; 'Katılımcı'larin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm 'ExpoTurk365' kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 'Medya 1', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

6.3. 'ExpoTurk365' üzerinden, 'Medya 1'in kendi kontrolünde olmayan 'Katılımcı'lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler 'Ziyaretçi'ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle 'Medya 1' tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. 'ExpoTurk365' üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 'Medya 1'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.4. 'Medya 1', 'Medya 1 Veritabanı' nda yer alan 'Ziyaretçi' bilgilerini, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6.5. 'Medya 1', 'ExpoTurk365'ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; 'Medya 1' bu mesaj ve içeriği giren 'Ziyaretçi' nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6.6. 'Ziyaretçi', 'Katılımcı'lardan bilgi isteyebilir veya fuar davetiyesi talep edebilir. Bu işlem için kullanılan “firmaya sor”, “bilgi al” ve "firmadan davetiye" formlarında istenilen 'Ziyaretçi' bilgileri 'Katılımcı' ya iletilmesi gerekir. Bu bilgilerin iletilmesi ve bilgilerin 'Katılımcı' tarafından değerlendirilmesi konusunda 'Medya 1' in herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu 'ExpoTurk365' dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu 'ExpoTurk365' in (sınırlı olmamak kaydıyla 'Medya 1 Veritabanı', 'Medya 1 Arayüzü', tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden 'Medya 1'in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "'Medya 1'\'e ait ve/veya 'Medya 1' tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. 'Üye Ziyaretçi' ler, 'Medya 1' hizmetlerini, 'Medya 1' bilgilerini ve "'Medya 1'’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 'Medya 1'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu 'ExpoTurk365 Kullanım Koşulları' dâhilinde 'Medya 1' tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde 'Medya 1'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu 'ExpoTurk365 Kullanım Koşulları' dâhilinde 'Medya 1' tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde 'Medya 1'; 'Medya 1' hizmetleri, 'Medya 1' bilgileri, 'Medya 1' telif haklarına tabi çalışmaları, 'Medya 1' ticari markaları, 'Medya 1' ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

8. Sözleşme Değişikliği

'Medya 1', tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda 'ExpoTurk365' de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, 'Üye Ziyaretçi' nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 'Medya 1' işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 'Medya 1' için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 'Medya 1' den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Medya 1' in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlülük ve Kabul

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) 'Üye Ziyaretçi' nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.